Zlata Pecka - logo

Soutěž kreativity v reklamě pořádaná AČRA MK
aktuální ročník 2018

Statut a termíny
Zlatá pecka ročník 2018


Nejdůležitejší termíny ročníku 2018

21.01.2018 - Otevření přihlášek
19.10.2018 - Uzávěrka prihlášek

 

28.11.2018 - Zveřejnění nominací
20.02.2019 - Slavnostní předávání cen

 

21.02.2019 - Zveřejnění vítězů

§ 1. Preambule

Zlatá pecka (dále jen soutěž) je nonprofitní, prestižní soutěž kreativity v reklamě, pořádaná Asociací českých reklamních agentur a marketingové komunikace jednou ročně.

§ 2. Cíle a poslání soutěže

Soutěž soustřeďuje, hodnotí a oceňuje nejlepší tvůrčí práce v oblasti reklamy a marketingové komunikace. Soutěž je příležitostí k výměně profesních zkušeností, tvůrčích názorů a setkání všech profesí, které se významným způsobem podílejí na zvyšování odborné úrovně reklamy v České a Slovenské republice.

§ 3. Finanční zabezpečení soutěže

Příprava a realizace soutěže je po finanční stránce zajištěna hlavním pořadatelem a jeho servisní organizací AČRA servis s.r.o. především z poplatků přihlašovatelů a za podpory partnerů soutěže. Partnerem se může stát fyzická nebo právnická osoba působící v České republice, která souhlasí se statutem a podílí se na organizaci nebo finančním zabezpečení soutěže.

§ 4. Orgán soutěže – organizační výbor

Čestný předseda, hlavní porota a odborné poroty. Produkce a sekretariát: Marcela Flanderková

§ 5. Pravidla soutěže

Do soutěže lze přihlásit veškeré původní reklamní produkty (barevné i černobílé inzeráty, televizní a rozhlasové spoty a jiné audiovizuální exponáty, product placement, multimediální a internetové prezentace, internetové reklamní formáty, billboardy, plakáty, reklamní tiskoviny, ostatní exponáty a design předmětů sloužící pro reklamu a propagaci). Lze přihlásit exponáty, které byly zveřejněny v České nebo Slovenské republice. Nelze přihlásit exponáty, které byly do soutěže přihlášené již v předchozích ročnících.

Lze přihlásit jakoukoliv práci, která ještě nebyla přihlášena do této soutěže a byla zveřejněna (bez omezení času, od kdy) nejpozději do uzávěrky přihlášek na území České a Slovenské republiky.

O udělení cen a nominací rozhodují nezávislé poroty, složené ze zástupců médií, uměleckých profesí a dalších odborníků.

§ 6. Podmínky účasti

Přihlašovatelem může být reklamní agentura, výrobce reklamy, zadavatel reklamy, autor nebo spoluautor. Za souhlas spoluautorů či porušení práv třetích osob v souvislosti s uveřejněním exponátu odpovídá v plném rozsahu jeho přihlašovatel. Exponáty budou přijaty do soutěže za předpokladu, že přihlašovatel podá na internetu (www.zlatapecka.cz) elektronickou přihlášku a na základě automaticky vystavené výzvy k platbě (zobrazuje se po odeslání přihlášky a současně se zasílá do e-mailu přihlašovatele) uhradí přihlašovací poplatek bankovním převodem na účet AČRA servis s.r.o., vedený u Komerční banky č. 35-6513280287/0100. Veškeré údaje uvedené v přihlášce musí odpovídat údajům podle Obchodního rejstříku, neboť tato data se následně přenáší do daňového dokladu, na diplom a na štítek ceny. Prezentační verze exponátů (viz dále § 10 Požadavky na technickou kvalitu exponátů) je nutno doručit až po uhrazení přihlašovacího poplatku označený číslem exponátu uvedeným na přihlášce, s podepsanou kopií podané do sekretariátu AČRA MK, Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4-Chodov, v pracovních dnech mezi 8-16 hodinou. Příslušný daňový doklad (fakturu) vystaví a zašle AČRA servis s.r.o. přihlašovateli do 15 dnů od data připsání úhrady na účet pořadatele.

§ 7. Důvody odmítnutí exponátu

Pořadatel či organizační výbor má právo odmítnout exponát, který nebude splňovat technické podmínky, bude odporovat zákonu o reklamě, bude podporovat násilí, rasovou či náboženskou nesnášenlivost, pornografii, či bude jiným způsobem v rozporu se Zásadami etické reklamní praxe platné v ČR, nebo jehož přihlašovatel nevyhoví podmínkám § 6. Odmítnutí exponátu je výhradním právem pořadatele a rozhodnutí o jeho přijetí či nepřijetí je konečné. Přihlašovací poplatek se nevrací. Do soutěže nebudou přijaty exponáty, které byly prohlášeny Radou pro reklamu, jako neetické.

§ 8. Poroty soutěže

Poroty jmenuje pořadatel. Exponáty soutěžní kategorie "www a multimédia" bude hodnotit a vítěze vybírat odborná porota složená ze specialistů na internetovou reklamu. Exponáty soutěžní kategorie „Product placement" bude hodnotit a vítěze vybírat odborná porota složená ze specialistů na product placement. Akademickou cenu VŠKK bude udělovat akademická porota Vysoké školy kreativní komunikace. Ostatní soutěžní exponáty hodnotí a vítěze vybírá hlavní porota složená ze zástupců médií, uměleckých profesí a dalších odborníků. Nominace budou zveřejněny následující den po zasedání poroty.

§ 9. Technické podmínky expozice

Maximální velikost jednoho plošného exponátu je 90 cm šířka a 90 cm výška včetně černého podkladového kartonu, černé kartonové pasparty o gramáži minimálně 800 g/m2 nebo síle 1,2 mm či černého kapa plastu. Plošné exponáty nesmí být kryty sklem a nesmí být označeny štítkem přihlašovatele. Prostorový exponát nesmí přesáhnout rozměr 50 x 100 x 50 cm a váhu 10 kg.

§ 10. Požadavky na technickou kvalitu exponátů

Tištěné exponáty, TV spoty a audiovizuální exponáty je třeba dodat fyzicky v prezentační verzi pro výstavu exponátů a poroty a dále v přihlášce v náhledové verzi elektronicky (soubory typu GIF, JPG, PDF, MPEG, AVI a MP3, přičemž součet všech nahraných souborů do jedné online přihlášky nesmí přesáhnout 100 MB a videa je možné vkládat i formou odkazu na YouTube) podle následujících technických požadavků:

Grafika:

Prezentační verze pro expozici: autorský originál, chemický či digitální nátisk, fotopapír, laserprint injet nebo boublejet-print 600 dpi či výsledný tiskový produkt na pevném černém matném podkladovém kartonu, pevné matné kartonové paspartě či černém kapa plastu. Kopii podepsané a orazítkované přihlášky přiložte při zasílání exponátů do sídla pořadatele.
Náhledová verze (připojte k elektronické přihlášce na webu): JPG nebo PDF.

Fotografie:

Prezentační verze pro expozici: minimální velikost 18 x 24 cm na černém matném podkladovém kartonu či černé matné kartonové paspartě. Kopii podepsané a orazítkované přihlášky přiložte při zasílání exponátů do sídla pořadatele.
Náhledová verze (připojte k elektronické přihlášce na webu): JPG nebo PDF.

TV spoty a audiovizuální exponáty:

Prezentační verze pro expozici: Formát obrazu 16:9, MPG4 nebo MPG2 na datovém nosiči. Stopáž max. 2 min. Nosiče označte pořadovým číslem exponátu z přihlášky, názvem exponátu, jménem přihlašovatele a jmény autorů. Kopii podepsané a orazítkované přihlášky přiložte při zasílání exponátů do sídla pořadatele.

Náhledová verze (připojte k elektronické přihlášce na webu): Odkazem na video YouTube nebo uploadem v běžně přehratelném formátu MPG, MOV nebo AVI.

Rozhlasové spoty:

Prezentační verze pro expozici: formát MP3 nebo WAV na datovém nosiči, stopáž v max. délce 2 min. Nosiče označte pořadovým číslem exponátu z přihlášky, názvem exponátu, jménem přihlašovatele a jmény autorů. Kopii podepsané a orazítkované přihlášky přiložte při zasílání exponátů do sídla pořadatele.
Náhledová verze (připojte k elektronické přihlášce na webu): Ve formátu MP3

WWW a multimédia:

Prezentační video dodejte v max. délce 2 min. popisující přihlašovanou aplikaci. Formáty MP4 nebo MPG2 na datovém nosiči. Nosiče označte pořadovým číslem exponátu z přihlášky, názvem exponátu, jménem přihlašovatele a jmény autorů. Kopii podepsané a orazítkované přihlášky přiložte při zasílání exponátů do sídla pořadatele.


Realizace product placement nebo branded entertainment ve filmu a/nebo TV pořadu/seriálu:

Prezentační verze pro expozici: Formát obrazu 16:9, MPG4 nebo MPG2 na datovém nosiči. Stopáž (video ukázka nebo sestřih) max. 2 min. Delší ukázka je zpoplatněna, jako další exponát. Možno přihlásit více ukázek produktu z 1 filmu a/nebo TV pořadu/seriálu v celkové stopáži max. 2 min. Nosiče označte pořadovým číslem exponátu z přihlášky, názvem exponátu, jménem přihlašovatele a jmény autorů. Kopii podepsané a orazítkované přihlášky přiložte při zasílání exponátů do sídla pořadatele.

Náhledová verze (připojte k elektronické přihlášce na webu): Odkazem na video YouTube nebo uploadem v běžně přehratelném formátu MPG, MOV nebo AVI.

Náležitosti písemné přihlášky:

produkt/služba, název TV pořadu/filmu, explikace užití product placementu max. v rozsahu 10 vět. Obsahuje, jaké bylo zadání/brief klienta, jak bylo vyřešeno. Zda bylo využito výzkumných metod. Kopii podepsané a orazítkované přihlášky přiložte při zasílání exponátů do sídla pořadatele.

§ 11. Přihlašovací poplatky

2.900 Kč + 21 % DPH za první exponát na přihlášce
2.100 Kč + 21 % DPH za druhý a každý další exponát na stejné přihlášce
V ceně jedné přihlášky, která může obsahovat až 10 exponátů, je zahrnuta vstupenka pro 1 osobu na slavnostní gala večer s rautem.
Jeden exponát může zahrnovat sérii max. 3 motivů nebo spotů (celková stopáž max. 2 min.) kampaně.
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Roztylská 2232, 148 00 Praha 4, č.ú. 35-6513280287/0100, IBAN: CZ4101000000356513280287, SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX

Při nedodržení technických parametrů má pořadatel právo účtovat zvláštní poplatek za nadstandardní instalaci.
Pojištění: individuální – pokud je to nutné – zajišťuje si přihlašovatel sám. Pořadatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou poškozením či odcizením exponátu.

§ 12. Souhlas s užitím exponátu

O veřejném vystavení exponátů rozhoduje pořadatel. Přihlašovatel dává podpisem přihlášky pořadateli právo užití exponátu k výstavním účelům (na výstavě Zlatá pecka 2016), k účelu propagace a publicity soutěže i v jejích dalších ročnících včetně uvedení jmen autorů exponátu na webových stránkách soutěže a zveřejnění v médiích.

§ 13. Termíny

příjem přihlášek od: 21.01.2018
uzávěrka přihlášek: 19.10.2018, 12:00 hodin
úhrada poplatků: bezhotovostně před doručením exponátu
doručení exponátů do: 21.10.2018, 15:00 hodin
zasedání poroty: 27.11.2018
zveřejnění nominací: 28.11.2018
vyhlášení vítězů: 20.02.2019§ 14. Vrácení exponátů

Přihlášené exponáty s výjimkou prací nominovaných na Zlatou pecku budou připraveny k vrácení přihlašovatelům od 03.12.2018 do 07.12.2018 po předchozí telefonické či písemné dohodě v sídle AČRA MK, Holušická 2221/3, Praha 4-Chodov. Exponáty nevyzvednuté v uvedeném termínu budou pořadatelem zlikvidovány.

Kontaktní adresa pořadatele:

AČRA MK
Marcela Flanderková
Holušická 2221/3, 148 00 - Praha 4 - Chodov
telefon: +420 272 661 061
GSM: +420 606 649 210
e-mail: acra@acra-mk.cz
www.acra-mk.cz; www.zlatapecka.cz