Zlata Pecka - logo

Soutěž kreativity v reklamě pořádaná AČRA MK
aktuální ročník 2018

Statut a termíny
Zlatá pecka ročník 2018


Nejdůležitejší termíny ročníku 2018

21.01.2018 - Otevření přihlášek
30.10.2018 - Uzávěrka prihlášek

 

28.11.2018 - Zveřejnění nominací
20.02.2019 - Slavnostní předávání cen

 

21.02.2019 - Zveřejnění vítězů

§ 1. Preambule

Zlatá pecka (dále jen soutěž) je nonprofitní, prestižní soutěž kreativity v reklamě, pořádaná Asociací českých reklamních agentur a marketingové komunikace jednou ročně.

§ 2. Cíle a poslání soutěže

Soutěž soustřeďuje, hodnotí a oceňuje nejlepší tvůrčí práce v oblasti reklamy a marketingové komunikace. Soutěž je příležitostí k výměně profesních zkušeností, tvůrčích názorů a setkání všech profesí, které se významným způsobem podílejí na zvyšování odborné úrovně reklamy v České a Slovenské republice.

§ 3. Finanční zabezpečení soutěže

Příprava a realizace soutěže je po finanční stránce zajištěna hlavním pořadatelem a jeho servisní organizací AČRA servis s.r.o. především z poplatků přihlašovatelů a za podpory partnerů soutěže. Partnerem se může stát fyzická nebo právnická osoba působící v České republice, která souhlasí se statutem a podílí se na organizaci nebo finančním zabezpečení soutěže.

§ 4. Orgán soutěže – organizační výbor

Čestný předseda, hlavní porota a odborné poroty. Produkce a sekretariát: Marcela Flanderková

§ 5. Pravidla soutěže

Do soutěže lze přihlásit veškeré původní reklamní produkty (barevné i černobílé inzeráty, televizní a rozhlasové spoty a jiné audiovizuální exponáty, Product Placement & Multichannel Creativity, multimediální a internetové prezentace, internetové reklamní formáty, billboardy, plakáty, reklamní tiskoviny, ostatní exponáty a design předmětů sloužící pro reklamu a propagaci). Lze přihlásit exponáty, které byly zveřejněny v České nebo Slovenské republice. Nelze přihlásit exponáty, které byly do soutěže přihlášené již v předchozích ročnících.

Lze přihlásit jakoukoliv práci, která ještě nebyla přihlášena do této soutěže a byla zveřejněna (bez omezení času, od kdy) nejpozději do uzávěrky přihlášek na území České a Slovenské republiky.

O udělení cen a nominací rozhodují nezávislé poroty, složené ze zástupců médií, uměleckých profesí a dalších odborníků.

§ 6. Podmínky účasti

Přihlašovatelem může být reklamní agentura, výrobce reklamy, zadavatel reklamy, autor nebo spoluautor. Za souhlas spoluautorů či porušení práv třetích osob v souvislosti s uveřejněním exponátu odpovídá v plném rozsahu jeho přihlašovatel. Exponáty budou přijaty do soutěže za předpokladu, že přihlašovatel podá na internetu (www.zlatapecka.cz) elektronickou přihlášku a na základě automaticky vystavené výzvy k platbě (zobrazuje se po odeslání přihlášky a současně se zasílá do e-mailu přihlašovatele) uhradí přihlašovací poplatek bankovním převodem na účet AČRA servis s.r.o., vedený u Komerční banky č. 35-6513280287/0100. Veškeré údaje uvedené v přihlášce musí odpovídat údajům podle Obchodního rejstříku, neboť tato data se následně přenáší do daňového dokladu, na diplom a na štítek ceny. Prezentační verze exponátů (viz dále § 10 Požadavky na technickou kvalitu exponátů) je nutno doručit až po uhrazení přihlašovacího poplatku označený číslem exponátu uvedeným na přihlášce, s podepsanou kopií podané do sekretariátu AČRA MK, Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4-Chodov, v pracovních dnech mezi 8-16 hodinou. Příslušný daňový doklad (fakturu) vystaví a zašle AČRA servis s.r.o. přihlašovateli do 15 dnů od data připsání úhrady na účet pořadatele.

§ 7. Důvody odmítnutí exponátu

Pořadatel či organizační výbor má právo odmítnout exponát, který nebude splňovat technické podmínky, bude odporovat zákonu o reklamě, bude podporovat násilí, rasovou či náboženskou nesnášenlivost, pornografii, či bude jiným způsobem v rozporu se Zásadami etické reklamní praxe platné v ČR, nebo jehož přihlašovatel nevyhoví podmínkám § 6. Odmítnutí exponátu je výhradním právem pořadatele a rozhodnutí o jeho přijetí či nepřijetí je konečné. Přihlašovací poplatek se nevrací. Do soutěže nebudou přijaty exponáty, které byly prohlášeny Radou pro reklamu, jako neetické.

§ 8. Poroty soutěže

Poroty jmenuje pořadatel. Exponáty soutěžní kategorie "www a multimédia" bude hodnotit a vítěze vybírat odborná porota složená ze specialistů na internetovou reklamu. Exponáty soutěžní kategorie „Product Placement & Multichannel Creativity" bude hodnotit a vítěze vybírat odborná porota složená ze specialistů daných oborů. Akademickou cenu VŠKK bude udělovat akademická porota Vysoké školy kreativní komunikace. Ostatní soutěžní exponáty hodnotí a vítěze vybírá hlavní porota složená ze zástupců médií, uměleckých profesí a dalších odborníků. Nominace budou zveřejněny následující den po zasedání poroty.

§ 9. Technické podmínky expozice

Maximální velikost jednoho plošného exponátu je 90 cm šířka a 90 cm výška včetně černého podkladového kartonu, černé kartonové pasparty o gramáži minimálně 800 g/m2 nebo síle 1,2 mm či černého kapa plastu. Plošné exponáty nesmí být kryty sklem a nesmí být označeny štítkem přihlašovatele. Prostorový exponát nesmí přesáhnout rozměr 50 x 100 x 50 cm a váhu 10 kg.

§ 10. Požadavky na technickou kvalitu exponátů

Tištěné exponáty je třeba dodat fyzicky v prezentační verzi pro výstavu exponátů a práci poroty a dále v přihlášce v náhledové verzi elektronicky (soubory typu GIF, JPG, PDF).
Televizní a rozhlasové spoty a audiovizuální exponáty je možné buď nauploadovat v přihlášce, nebo do přihlášky vložit jen odkaz na YouTube (doporučujeme).
Součet všech nahraných souborů do jedné online přihlášky nesmí přesáhnout 100 MB. Další technické požadavky na jednotlivé typy exponátů jsou uvedeny dále:

Grafika:

Prezentační verze pro expozici: autorský originál, chemický či digitální nátisk, fotopapír, laserprint injet nebo boublejet-print či výsledný tiskový produkt na pevném černém matném podkladovém kartonu, pevné matné kartonové paspartě či černém kapa plastu. Na zadní stranu nalepte štítek s názvem a pořadovým číslem exponátu z přihlášky. Kopii podepsané a orazítkované přihlášky přiložte při zasílání exponátů do sídla pořadatele.
Náhledová verze (připojte k elektronické přihlášce na webu): JPG, PNG nebo PDF.

Fotografie:

Prezentační verze pro expozici: minimální velikost 18 x 24 cm na černém matném podkladovém kartonu či černé matné kartonové paspartě. Na zadní stranu nalepte štítek s názvem a pořadovým číslem exponátu z přihlášky. Kopii podepsané a orazítkované přihlášky přiložte při zasílání exponátů do sídla pořadatele.
Náhledová verze (připojte k elektronické přihlášce na webu): JPG, PNG nebo PDF.

TV spoty a audiovizuální exponáty:

Formát obrazu 16:9, fullHD (1920 x 1080 pxl), MPG4, kodek h.264, neprokládaný obraz. Stopáž max. 2 min. Soubor nauploadujte do přihlášky nebo do přihlášky vložte pouze link na video YouTube (doporučujeme).

Rozhlasové spoty:

Formát MP3 nebo WAV, stopáž v max. délce 2 min. Soubor nauploadujte do přihlášky.

WWW a multimédia:

Prezentační video představující přihlašovanou práci dodejte v max. délce 2 min. Formát obrazu 16:9, fullHD (1920 x 1080 pxl), MPG4, kodek h.264, neprokládaný obraz. Stopáž max. 2 min. Soubor nauploadujte do přihlášky nebo do přihlášky vložte pouze link na video YouTube (doporučujeme).

Realizace Product Placement & Multichannel Creativity ve filmu a/nebo TV pořadu/seriálu:

Formát obrazu 16:9, fullHD (1920 x 1080 pxl), MPG4, kodek h.264, neprokládaný obraz. Stopáž (video ukázka nebo sestřih) max. 2 min. Delší ukázka je zpoplatněna, jako další exponát. Možno přihlásit více ukázek produktu z jednoho filmu nebo TV pořadu/seriálu v celkové stopáži max. 2 min. Soubor nauploadujte do přihlášky nebo do přihlášky vložte pouze link na video YouTube (doporučujeme).

Náležitosti písemné přihlášky:

produkt/služba, název TV pořadu/filmu, explikace užití Product Placementu & Multichannel Creativity v max. rozsahu 10 vět obsahující, jaké bylo zadání/brief klienta, jak bylo vyřešeno. Zda bylo využito výzkumných metod. V případě tištěných nebo prostorových exponátů přiložte kopii podepsané a orazítkované přihlášky a zašlete je ve stanoveném termínu do sídla pořadatele.

§ 11. Přihlašovací poplatky

2 900 Kč + 21 % DPH za první exponát na přihlášce
2 200 Kč + 21 % DPH za druhý a každý další exponát na stejné přihlášce
V ceně jedné přihlášky, která může obsahovat až 10 exponátů, je zahrnuta vstupenka pro 1 osobu na slavnostní gala večer s rautem.
Jeden exponát může zahrnovat sérii max. 3 motivů nebo spotů (celková stopáž max. 2 min.) kampaně.
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Roztylská 2232, 148 00 Praha 4, č.ú. 35-6513280287/0100, IBAN: CZ4101000000356513280287, SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX

Při nedodržení technických parametrů má pořadatel právo účtovat zvláštní poplatek za nadstandardní instalaci.
Pojištění: individuální – pokud je to nutné – zajišťuje si přihlašovatel sám. Pořadatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou poškozením či odcizením exponátu.

§ 12. Souhlas s užitím exponátu

O veřejném vystavení exponátů rozhoduje pořadatel. Přihlašovatel dává podpisem přihlášky pořadateli právo užití exponátu k výstavním účelům (na výstavě Zlatá pecka 2018), k účelu propagace a publicity soutěže i v jejích dalších ročnících včetně uvedení jmen autorů exponátu na webových stránkách soutěže a zveřejnění v médiích.

§ 13. Termíny

příjem přihlášek od: 21.01.2018
uzávěrka přihlášek: 19.10.2018, 12:00 hodin
úhrada poplatků: bezhotovostně před doručením exponátu
doručení exponátů do: 21.10.2018, 15:00 hodin
zasedání poroty: 27.11.2018
zveřejnění nominací: 28.11.2018
vyhlášení vítězů: 20.02.2019§ 14. Vrácení exponátů

Přihlášené exponáty s výjimkou prací nominovaných na Zlatou pecku budou připraveny k vrácení přihlašovatelům od 03.12.2018 do 07.12.2018 po předchozí telefonické či písemné dohodě v sídle AČRA MK, Holušická 2221/3, Praha 4-Chodov. Exponáty nevyzvednuté v uvedeném termínu budou pořadatelem zlikvidovány.

Kontaktní adresa pořadatele:

AČRA MK
Marcela Flanderková
Holušická 2221/3, 148 00 - Praha 4 - Chodov
telefon: +420 272 661 061
GSM: +420 606 649 210
e-mail: acra@acra-mk.cz
www.acra-mk.cz; www.zlatapecka.cz