Zlata Pecka - logo

Soutěž kreativity v reklamě pořádaná AČRA MK
aktuální ročník 2019

Statut a termíny
Zlatá pecka ročník 2019


Nejdůležitejší termíny ročníku 2019

19.02.2019 - Otevření přihlášek
05.11.2019 - Uzávěrka prihlášek

 

27.11.2019 - Zveřejnění nominací
12.02.2020 - Slavnostní předávání cen

 

13.02.2020 - Zveřejnění vítězů

§ 1. Preambule

Zlatá pecka (dále jen soutěž) je prestižní soutěží kreativity v reklamě, která již od roku 1995 oceňuje nejlepší tvůrce, autory a reklamní agentury.

§ 2. Cíle a poslání soutěže

Soutěž soustřeďuje, hodnotí a oceňuje nejlepší tvůrčí práce v oblasti reklamy a marketingové komunikace. Soutěž je příležitostí k výměně profesních zkušeností, tvůrčích názorů a setkání všech profesí, které se významným způsobem podílejí na zvyšování odborné úrovně reklamy v České a Slovenské republice. Zlatá pecka zároveň podporuje pozitivní obraz vnímání reklamy veřejností.

§ 3. Finanční zabezpečení soutěže

Příprava a realizace soutěže je po finanční stránce zajištěna hlavním pořadatelem a jeho servisní organizací AČRA servis s.r.o. především z poplatků přihlašovatelů a za podpory partnerů soutěže. Partnerem se může stát fyzická nebo právnická osoba působící v České republice, která souhlasí se statutem a podílí se na organizaci nebo finančním zajištění soutěže.

§ 4. Orgány soutěže

Čestný předseda, hlavní porota a odborné poroty.

§ 5. Pravidla soutěže

Do soutěže lze přihlásit veškeré původní reklamní produkty (tiskové inzeráty, televizní a rozhlasové spoty a jiné audiovizuální exponáty, Product Placement & Multichannel Creativity, multimediální a internetové prezentace, internetové reklamní formáty, billboardy, plakáty, reklamní tiskoviny, ostatní exponáty a design předmětů sloužící pro reklamu a propagaci). Lze přihlásit exponáty, které byly zveřejněny nejpozději do uzávěrky přihlášek v České nebo Slovenské republice. Nelze přihlásit exponáty, které byly do soutěže již přihlášené v předchozích ročnících.
O udělení nominací a cen rozhodují nezávislé poroty složené ze zástupců médií, tvůrčích profesí a dalších odborníků.

§ 6. Podmínky účasti

Přihlašovatelem může být reklamní agentura, výrobce reklamy, zadavatel reklamy, autor nebo spoluautor. Odesláním online přihlášky přihlašovatel garantuje, že získal v souladu s autorským zákonem a občanským zákoníkem od autorů, příp. výkonných umělců, podílejících se na přihlášené práci, oprávnění k výkonu práva užít děl a výkonů, jakož i všech osobnostních práv k šíření této práce. Za případné porušení práv třetích osob v souvislosti s uveřejněním přihlášené práce odpovídá v plném rozsahu jeho přihlašovatel. Práce budou přijaty do soutěže za předpokladu, že přihlašovatel podá na internetu (www.zlatapecka.cz) elektronickou přihlášku a na základě automaticky vystavené výzvy k platbě (zobrazuje se po odeslání přihlášky a současně se zasílá do e-mailu přihlašovatele) uhradí přihlašovací poplatek bankovním převodem na účet AČRA servis s.r.o., vedený u Komerční banky č. 35-6513280287/0100. Příslušný daňový doklad vystaví a zašle AČRA servis s.r.o. přihlašovateli do 14 dnů od data připsání úhrady na účet servisní organizace pořadatele. Veškeré obchodní údaje uvedené v přihlášce musí odpovídat údajům podle Obchodního nebo Živnostenského rejstříku neboť tyto údaje se následně přenášejí do daňového dokladu, na diplom a na štítek ceny. Obsahují-li údaje uvedené do přihlášky jakékoliv osobní údaje, přihlašovatel garantuje, že získal souhlas s evidencí a zpracováním těchto osobních údajů dotčených osob.

§ 7. Důvody odmítnutí exponátu

Pořadatel má právo odmítnout soutěžní práci, která nebude splňovat dále uvedené technické podmínky, bude odporovat zákonu o reklamě, bude podporovat násilí, rasovou či náboženskou nesnášenlivost, pornografii, či bude jiným způsobem v rozporu se Zásadami etické reklamní praxe platné v ČR, nebo jehož přihlašovatel nevyhoví podmínkám § 6. Odmítnutí exponátu je výhradním právem pořadatele a rozhodnutí o jeho přijetí či nepřijetí je konečné. Přihlašovací poplatek se nevrací. Do soutěže nebudou přijaty exponáty, které byly prohlášeny Radou pro reklamu, jako neetické.

§ 8. Poroty soutěže

Poroty jmenuje pořadatel. Exponáty soutěžní kategorie „www a multimédia“ bude hodnotit a vítěze vybírat odborná porota složená ze specialistů na internetovou reklamu. Exponáty soutěžní kategorie „Product Placement & Multichannel Creativity“ bude hodnotit a vítěze vybírat odborná porota složená ze specialistů daných oborů. Akademickou cenu VŠKK bude udělovat akademická porota Vysoké školy kreativní komunikace. Ostatní soutěžní exponáty hodnotí a vítěze vybírá hlavní porota složená ze zástupců médií, uměleckých profesí a dalších odborníků. Nominace budou zveřejněny následující den po rozhodnutí poroty.

§ 9. Požadavky na technickou kvalitu soutěžních prací (exponátů)

Veškeré práce jsou do soutěže přijímány výhradně v elektronické podobě.
Obrazové exponáty je třeba dodat v souboru typu PDF, JPG, TIF nebo PNG. Rozlišení a barevná hloubka musí odpovídat tiskovému podkladu v čistém formátu (tedy bez ořezových a dalších značek). Rozlišení delší strany formátu by mělo být min. 3600 pxl, pokud to charakter exponátu nevylučuje. V případě trojrozměrných exponátů je možné přihlásit fotograckou nebo video prezentaci exponátu.

Televizní a rozhlasové spoty a další audiovizuální exponáty je možné buď nauploadovat v přihlášce (soubory WAV, MP3, MP4, AVI) nebo do přihlášky vložit jen odkaz na YouTube (doporučujeme). Formát obrazu by měl být 16:9, pokud to charakter exponátu nevylučuje. Rozlišení videa min. FullHD (1920 x 1080 pxl), obraz neprokládaný. Pokud jsou video soubory uploadovány v přihlášce (nejsou zadávány odkazem na YouTube), musí být v souboru MP4 nebo AVI vytvořeném s použitím kodeku h.264. Časový limit stopáže je 2 minuty. Případné překročení tohoto limitu je zpoplatněno jako další exponát.

Součet všech nahraných souborů do jedné online přihlášky nesmí přesáhnout 100 MB (do tohoto limitu se nezapočítávají videa vložená odkazem na YouTube).

Další technické požadavky na specifické typy exponátů:

WWW a multimédia:

Práce z oblasti internetu a multimédií musí být prezentovány prostřednictvím prezentačního videa splňujícího technické požadavky uvedené výše v max. délce 2 min.

Realizace Product Placement & Multichannel Creativity ve filmu a/nebo TV pořadu/seriálu:

Práce z oblasti Product Placement & Multichannel Creativity musí být prezentovány prostřednictvím prezentačního videa splňujícího technické požadavky uvedené výše v max. délce 2 min. Možno přihlásit více ukázek produktu z jednoho filmu nebo TV pořadu/seriálu v celkové stopáži max. 2 min.

§ 10. Přihlašovací poplatky


2 900 Kč + 21 % DPH za první exponát na přihlášce
2 200 Kč + 21 % DPH za druhý a každý další exponát na stejné přihlášce

V ceně jedné přihlášky, která může obsahovat až 10 exponátů, je zahrnuta vstupenka pro 1 osobu na slavnostní galavečer předávání cen a následnou afterparty s rautem.
Jeden exponát může zahrnovat sérii max. 3 motivů nebo spotů (celková stopáž max. 2 min.) kampaně.
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Roztylská 2232, 148 00 Praha 4, č.ú. 35-6513280287/0100, IBAN: CZ4101000000356513280287, SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX

§ 11. Souhlas s užitím exponátu

O zveřejnění přihlášených prací rozhoduje pořadatel. Přihlašovatel uděluje odesláním elektronické přihlášky pořadateli právo užití exponátu k prezentačním účelům, k účelu propagace a publicity soutěže i v jejích dalších ročnících včetně uvedení jmen autorů exponátu na internetových stránkách soutěže a zveřejnění v médiích.

§ 12. Kontaktní adresa servisní organizace pořadatele:

AČRA servis s.r.o.
sekretariát
Holušická 2221/3, 148 00 - Praha 4 - Chodov
telefon: +420 272 661 061
GSM: +420 606 649 210
e-mail: acra@acra-mk.cz
www.acra-mk.cz; www.zlatapecka.cz